Recenze odborných a vědeckých příspěvků v časopisu Soudní inženýrství

Cílem vědeckých a odborných recenzovaných článků, zveřejňovaných v časopise Soudní inženýrství, by mělo být přiblížení konkrétní problematiky z jednotlivých oborů soudního inženýrství (technických i ekonomických - analýza dopravních nehod, posuzování vad a poruch na strojním zařízení, vozidlech i nemovitostech, oceňování majetku). Články by měly být zaměřeny buď na obecnou problematiku daného podoboru, nebo na konkrétní řešený případ z praxe. Závěry článku by pak měly být zobecněny a formulovány tak, aby byly použitelné ve znalecké praxi k řešení dalších podobných případů.

Veškeré odborné a vědecké příspěvky jsou recenzovány. Jedním z recenzentů byl dříve zpravidla člen redakční rady - odborník dané specializace, který současně doporučil, zda příspěvek zařadit či odmítnout. Dalším pak byl odborník mimo ÚSI.
Od 19. ročníku jsou odborné a vědecké příspěvky recenzovány dvěma odborníky, kteří, dle požadavků Rady pro vědu výzkum a inovace, nejsou:

  1. z jednoho pracoviště,
  2. ze stejného pracoviště jako autor, či spoluautor článku,
  3. výhradně zaměstnanci vydavatele,
  4. členy redakce.

Citace definice recenzního řízení podle Rady pro vědu výzkum a inovace:
Recenzním řízení se rozumí posuzovací řízení, jímž vědecká práce (nebo obecně vědecké dílo, ev. umělecké dílo) prochází před vydáním, přičemž do konečné zveřejněné verze jsou připomínky recenzentů (posuzovatelů) zapracovány. Recenzovaná práce znamená, že k předloženému článku byly vypracovány po jeho přijetí do redakce odborné a nezávislé posudky (recenzentem nesmí být výhradně pracovník redakce nebo zaměstnancem vydavatele, v případě většího počtu recenzentů nesmí být jednotliví recenzenti pracovníky stejného pracoviště, žádný z recenzentů nesmí být pracovníkem stejného pracoviště jako autor článku), na jejichž základě autor své dílo upraví a poté dojde k jeho vydání.1

Samostatnou skupinu tvoří články, uvádějící pro znalce důležité informace (internetové stránky, knižní publikace, nová technika, SW, konference atd.); tyto příspěvky nepodléhají povinnosti recenzování.


1Rada pro vědu výzkum a inovace, Komise pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů. Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik - Postup aktualizace v roce 2010. Dostupné z http://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=555321